Generelt:

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, mentoring / coaching og mentorforløb udgår fra:

Marie Moesgaard /v Marie Moesgaard

CVR nr: 30341840

c/o Marie Moesgaard, Højager 74 -8530 Hjortshøj

Tlf: +4522166867

mail: marie@mariemoesgaard.dk

Fortrolighed:

Marie Moesgaard behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Marie Moesgaard i besiddelse, fortroligt. Marie Moesgaard overdrager ikke informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden kundens samtykke.

Marie Moesgaard forbeholder sig ret til at anvende dele af kunders unavngivne og anonymiserede sager i forbindelse med markedsføring og materiale til kurser og undervisning, dog kun efter kundens samtykke.

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) incl. Moms (25%).

Betaling:

Betaling foregår via bankoverførsel til konto i Merkur Andelskasse:

Reg. Nr: 8401 Konto nr: 0001290537

Eller som ratebetaling via Stripe.

Betalingsbetingelser:

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag og sessioner betales ved aftalens indgåelse, med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende. Mentorforløbet kan betales i rater mod gebyr, 1. rate betales ved aftalens indgåelse og herefter trækkes de resterende rater automatisk med 30 dages mellemrum. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Skulle der mod forventning opstå samarbejdsproblemer mellem kunden og Marie Moesgaard, tager kunden eller Marie Moesgaard initiativ til en samtale om hvorvidt det er muligt at justere til begges tilfredshed. Hvis dette ikke er muligt, kan det blive nødvendigt at stoppe samarbejdet. I så tilfælde faktureres med 3500,- pr måned fra forløbsstart / aftalens indgåelse. Er det fulde beløb betalt ved aftalens indgåelse, krediteres restbeløbet.

Hvis enkeltdags-kurser eller workshops skulle blive aflyst på foranledning af Marie Moesgaard, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Der gives ikke penge retur i forbindelse med sessioner, med mindre anden skriftlig aftale er indgået.

Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb audios, videoer, sessioner og forløb ikke omfattet fortrydelsesretten.

Ansvar i forbindelse med sessioner:

Sessioner, enten enkeltsående eller dele af mentorforløb, afholdes på de angivne og aftalte steder og tidspunkter. Som udgangspunkt er sessionstiderne bindende. Tidspunkter for sessioner kan dog ændres af begge parter i op til 24 timer inden. I forbindelse med akut sygdom gælder dog almindeligt afbud samme morgen, hvorefter ny aftale indgås.

Køber er selv ansvarlig for at møde op, ringe op eller logge ind i online-forum på det aftalte tidspunkt. Såfremt køber ikke fremmøder fysik eller online / telefon inden for sessions første 15. minutter er Marie Moesgaard ikke forpligtet til at afholde sessionen. Køber er selv ansvarlig for rettidigt fremmøde, og /eller en velfungerende internetforbindelse / telefon.

Ansvar i forbindelse med kurser og workshops:

Kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Aflyses en dag i de længere mentorforløb eller kurser, bliver dagen erstattet af en ny dato efter nærmere aftale.

Rejseaktiviteter:

For rejseaktiviteter vedr. opgaver for virksomheder eller offentlige institutioner i Danmark, faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro), samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

Rettigheder:

Marie Moesgaard har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til foredrag, kurser, workshops mentorforløb og enkeltsessioner.

Ved køb af Marie Moesgaards ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Denne brugsret er personlig, alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til trediemand.

Materialet må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt –herunder altså ikke kommercielt.

Erstatningsansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Marie Moesgaard og virksomheden Mariemoesgaard.dk måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, mentorforløb og sessioner, er begrænset til direkte skade og tab. Marie Moesgaard skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Marie Moesgaard har handlet simpelt uagtsomt.

Marie Moesgaards erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Ændring af forretningsbetingelser:

Marie Moesgaard har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

Lovvalg og værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

© 2017 Marie Moesgaard

Alle rettigheder forbeholdes Marie Moesgaard.dk v/Marie Moesgaard, cvr: 30341840,

Højager 74 -8530 Hjortshøj